ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Kattentrimsalon Monika en de opdrachtgever.

Kattentrimsalon Monika zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uw trimster zal u altijd optimaal ondersteunen en adviseren, maar u bent altijd zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vacht van uw kat.


Akkoord
Door het maken van een afspraak geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat.


Overmacht
Kattentrimsalon Monika is niet aansprakelijk als zij haar verplichtingen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen. Kattentrimsalon Monika behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor rekening van Kattentrimsalon Monika behoort te komen.
Storingen in de elektriciteit, nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht.


Betaling
Betaling dient contant of per betalingsverzoek bij het einde van de trimbehandeling van de kat voldaan te worden. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt €40 in rekening gebracht.


Kosten behandeling
Wanneer tijdens de trimbehandeling blijkt dat er meer werk dient te gebeuren dan vooraf door u is vastgesteld (denk aan bijvoorbeeld klitten/ vilt of diarree), dan is Kattentrimsalon Monika gerechtigd om deze behandeling uit te voeren zonder toestemming van u. - Door een wijziging van de desbetreffende afspraak kan de oorspronkelijk opgegeven duur van de uitvoering wijzigen. U aanvaart de mogelijkheid van wijziging van de afspraak, daaronder begrepen de wijziging in prijs en duur van de behandeling.


Aansprakelijkheid
Een trimbehandeling van Kattentrimsalon Monika geschiedt op eigen risico en Kattentrimsalon Monika is niet aansprakelijk voor: - letsel of schade aan uw kat (vóór, tijdens of na de trimbehandeling) - schade die ontstaat door andere diensten of adviezen die Kattentrimsalon Monika heeft gegeven - schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan. Kattentrimsalon Monika is niet verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. De eigenaar van de kat dient zelf in te schatten of de kat geschikt is voor een trimbehandeling bij Kattentrimsalon Monika. Reclamaties dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Kattentrimsalon Monika. Vervolgens maakt u binnen 24 uur na melding van de klacht een nieuwe afspraak bij de trimsalon en komt u met uw kat zodat de reclamatie op een nette en correcte wijze kan worden afgehandeld. Garantie strekt niet verder dan het opnieuw verrichten van eenzelfde behandeling indien deze niet juist is verricht.


Conditie en gedrag
U bent verplicht om de trimster in te lichten over de medische conditie van uw kat. Alle kennis die u bezit dient u van tevoren te melden. Wanneer u dit niet doet kan de trimsalon geen verantwoording dragen voor de eventuele consequenties. Indien noodzakelijk geacht zal uw kat door Kattentrimsalon Monika naar de dierenarts worden gebracht. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de eigenaar van de kat. Indien uw kat gezondheidsklachten heeft, of Kattentrimsalon Monika een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de eigenaar van de kat, advies in te winnen bij een dierenarts.
Kattentrimsalon Monika behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte katten uit te sluiten van deelname aan een trimbehandeling. Katten dienen vrij van vlooien te zijn en geen besmettelijke c.q. overdraagbare aandoeningen te hebben. Mocht uw dier toch vlooien hebben, bent u verplicht dit vóór de trimbehandeling te melden. Indien dit niet 48 uur voor de behandeling wordt vermeld, worden er extra kosten in rekening gebracht.


Geheimhouding informatie
Kattentrimsalon Monika is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de trimster verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken.


Maak Afspraak
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram